Nemzetközi dokumentumok

A nők elleni erőszakot 1993-ban a Nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló ENSZ Nyilatkozat 1. és 2. cikkelye a következőképpen határozta meg:

"A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos cselekmény, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést, kárt vagy sérelmet okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában.

Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, hozományhoz kacsolódő erőszakot, a házasságon belüli nemi erőszakot, a női nemi szerv csonkítását vagy egyéb ún. hagyományos káros szokást, a nem partner általi erőszakot, valamint az erőszakhoz kapcsolódó kizsákmányolást.

Beleértendő továbbá a testi, szexuális és lelki erőszak, melyet az áldozat a családon kívül szenved el, mint például a nemi erőszak, a szexuális bántalmazás egyéb formái, a munkahelyi, iskolai vagy más intézményben, vagy máshol elkövetett szexuális zaklatás, valamint a kényszerű prostitúció.

Beleértendő továbbá a fizikai, szexuális vagy lelki erőszaknak az a formája, amelyet az állam követ el, akárhol is történik az."


A nemzetközi dokumentumok ebben a szellemben határozzák meg a nők elleni erőszakot, és az ellene való fellépést e nyilatkozat definíciója alapján írják elő. Ezeken az oldalakon az ENSZ, az Európa Tanács, az Európai Unió szervei, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, és egyéb nemzetközi, kormányközi szervek és intézmények dokumentumaihoz talál utat. Csak azokat a hivatalos dokumentumokat foglaltuk a gyűjteménybe, amelyek nők elleni erőszakkal kapcsolatosak.

A lista egyértelművé teszi, hogy a több országot egyesítő intézmények számára világos, hogy 

- a nők elleni erőszak a nemi alapú megkülönböztetés szélsőséges formája,

- a nők elleni erőszak jelenléte egy társadalomban a nők és férfiak közötti hatalmi különbség mértékének jelzője,

- a nők elleni erőszak elleni hatékony fellépés állami kötelezettség,

- a nők elleni erőszak elleni fellépés mértéke és hatékonysági szintje attól függ, hogy az adott társadalomban mennyire tartják fontosnak a nők és férfiak közötti egyenlőséget,

- a nők elleni erőszak megszüntetése a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének alapfeltétele.

 

A dokumentumok nagy része angolul van, de néhány közülük magyarul is elérhető.

ENSZ

Az ENSZ Közgyűlésének tevékenysége 2000-től napjainkig a nők elleni erőszak felszámolása céljából (a dokumentumok: határozatok, jelentések) a nők elleni erőszak számos területére kitérnek: így a nők elleni családon belüli erőszakra, a nőkereskedelemre, a szexuális erőszakra, a nemi erőszakra, a lánygyermekek elleni erőszakra, a migráns nők elleni erőszakra, stb. A szövegek az ENSZ hat hivatalos nyelvén olvashatók.

 

Az ENSZ nők elleni erőszak elleni jogalkotási kézikönyve: jogalkotási és eljárási ajánlások a tagországok számára a nők elleni erőszak felszámolására alkalmas hatékonynak elismert modell-törvényjavaslatokkal (Handbook for Legislation on Violence against Women, 2009, angulul)

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiadványai:

- A szexuális erőszak áldozatai orvosi-jogi ellátásának protokollja (2003, angolul)

- A nők elleni családon belüli erőszak egészségügyi vonatkozásai (2005, angolul)

- A nők elleni párkapcsolati erőszak és szexuális erőszak megelőzése: a hatékony fellépés és bizonyítékgyűjtés módszertana (2010, angolul)

 

Az ENSZ Munkaügyi Szervezet (ILO) dokumentumai:

- Adatok a nők elleni erőszakról a szélesebb társadalomban és a munkahelyeken (Fact-sheet, 2007, angolul)

- Az ILO dokumentumgyűjteménye a nőket érintő ENSZ és ILO dokumentumokról és programokról (angolul)

Európa Tanács

Az Európa Tanács (ET) 47 tagországot számlál, közvetlenül a II. világháború után, annak tapasztalataiból okulva, 1949. május 5-én hozták létre az emberi jogok érvényesítése, és érvényesülésük monitorozása céljából. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a strasbourgi bíróság) is az ET égisze alatt működik. Az ET hivatalos nyelve az angol és a francia. Sajnos a Magyarországhoz kapcsolódó linkek néhány helyen nem működnek (2011-ben ez a tájékoztatás volt olvasható a magyar nyelvű honlapon: "Az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja jogutód nélkül megszűnt az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának határozata szerint. A könyvtári állományt az Európa Tanács átadta az Országgyűlési Könyvtárnak."), így magyar nyelvű fordítások bizonyos helyeken nem érhetők el.

Fontosabb vonatkozó dokumentumok:

- Isztambui Egyezmény: Az Európa Tanács CETS n° 210 sz. egyezménye a nők elleni erőszak, illetve a párkapcsolati erőszak minden formája elleni hatékony fellépésről (angolul). Az Egyezmény 2011. május 11-én nyílt meg aláírásra, és az ET-országok minisztereinek 121. isztambuli találkozóján 13 ország (Törökország, Portugália, Ausztria, Szlovákia, Montenegró, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Luxemburg, és Svédország) azonnal aláírta, Norvégia és Macedónia 2011 júliusában csatlakozott. Magyarország az EU elnöksége idején nem csatlakozott, ám minisztériumi források szerint az EU számára a magyar elnökség (2011. 01. 01. - 2011. 06. 30.) idején kidolgozott áldozatvédelmi stratégiában ajánlásként fogalmazza meg az EU-tagországok csatlakozását.

- Isztambuli Egyezmény magyarul (hivatalos fordítás nem érhető el kormányzati oldalon, ez a nem hivatalos fordítás az Igazságügyi Minisztérium 2017-es előterjesztés-tervezetének a nőszervezetek szakértői által javított és pontosított változata)

- Az Európa Tanács (ET) "A nők elleni családon belüli erőszak elleni kampánya" oldalán számos tanulmányt, felmérést, és ajánlást talál, amelyek az ET megbízásából készültek. (angolul és francául)

- "Leltártanulmány" a nők elleni erőszakról az Európa Tanács tagországaiban. (2006, angolul)

- Az ET rövid állásfoglalása a nők elleni erőszakról, második oldalán az ET által 2009 szeptemberéig a témában kiadott dokumentumok listájával. (Fact-sheet, 2009 angolul és franciául)

- A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről. (magyarul)

- Az ET rövid összefoglalója a nők elleni családon belüli erőszakról. (magyarul)

- Az ET miniszteri tanácsának ajánlása a szexuális célú emberkereskedelem elleni fellépésről a tagországok számára (Recommendation No. R (2000) 11 of the Committee of Ministers, 2000, angolul)

Európai Unió

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság a gyermekek szexulális kizsákmányolása ellen (2009, magyarul)

Az Európai Bizottság 2010-2015.-re szóló nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiájának 4. pontja foglalkozik a nők elleni erőszakkal, és a tervek között felsorolja, hogy a Bizottság az egész EU-ra kiterjedő, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet célzó stratégiát fog elfogadni. (2010, magyarul)

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló európai keretmegállapodás elfogadásáról (2007, magyarul). A keretmegállapodást a szociális partnerek kötötték.

 

Európai Parlament

Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (magyarul)

Az Európai Parlament 2010. február 10-i állásfoglalása a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2009 (2009/2101(INI))

Eurobarométer a nők elleni családon belüli erőszakról (2010): az Európai Bizottság felmérése (angolul)

Az Európai Parlament felkérése az Európai Bizottság felé, hogy 2010-2015 között jelöljön ki egy évet, mely a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai éve lesz (Az Európai Parlament 2010. szeptember 9-i nyilatkozata a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai évének létrehozásáról, magyarul)

Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a nőkről és a vállalkozásvezetésről: az Európai Parlament szorgalmazza a vállakozásvezetésben a női kvóta bevezetését.

Az Európai Alapjogi Ügynökségben működő Alapjogi Tanácsadó Testület (FRP Advisory Panel) által összeállított háttéranyag az Európai Parlament Állampolgári jogok, bel- és igazságügyi Bizottsága számára, mely aból az alkalomból készült, hogy a Bizottság áttekinthesse az alapvető szabadságjogoknak a tagállamokban történő megvalósulását 2013-2014-ben. (angolul)

 

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsának a spanyol elnökség tartott tanácskozása (magyarul) és annak A nők elleni erőszak felszámolása az Európai Unióban c. következtetései (Council conclusions on the Eradication of Violence Against Women in the European Union, 2010, angolul)

Az Európai Unió minisztereinek végkövetkeztetései a nők elleni erőszak felszámolására és áldozatainak segítésére teendő nemzeti intézkedéskedésekről a jogalkalmazás terén (Council conclusions on improving prevention to tackle violence against women and care to its victims within the scope of law enforcement, 2010, angolul)

 

A prostitúcióról és emberkereskedelemről, mint a nők elleni erőszak egyik formájáról szóló nemzetközi dokumentumok, és az azok átültetéséből származó magyar jogszabályok:

– az ENSZ A nőkkel szembeni diszkrimináció valamennyi formájának felszámolásáról szóló (CEDAW) egyezmény, illetve ennek kihirdetéséről szóló 1982. évi 10. tvr. 6. cikk

– az ENSZ CEDAW Bizottságának a Magyar Köztársaság IV-V. összevont Kormányzati Jelentéséhez fűzött 23. számú megállapítása és 24. számú Ajánlása (2002), valamint a VI. Kormányzati Jelentéséhez fűzött 23. számú Ajánlása (2007)

– az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének, illetve az ennek kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény

– az ENSZ Emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában létrejött Egyezmény, illetve az ennek kihirdetéséről szóló 1955. évi 34. törvényerejű rendelet

– az ENSZ Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Egyezmény (Palermói Egyezmény), valamint az ennek kihirdetéséről szóló 2006. évi CI. törvény

– az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 1. cikke (Kötelezettségek az emberi jogok tiszteletben tartására), 3. cikke (Kínzás tilalma), 4. cikke (Rabszolgaság és kényszermunka tilalma)

– az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 7. és 8. cikke

– a Nők IV. (Pekingi) Világkonferenciájának Cselekvési Programja és Zárónyilatkozata (1995)

– a Palermói Egyezménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelmének megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve (a továbbiakban: Palermói Jegyzőkönyv), valamint a kihirdetéséről szóló 2006. évi CII. törvény

– az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 5. számú Ajánlása (2002)

– az Európa Tanács egyezménye az emberkereskedelem ellen (2005. május 3.), melynek aláírására Magyarország részéről 2007. október 10-én került sor

– a Tanács 2002/629/IB kerethatározata (2002. július 19.) az emberkereskedelem elleni küzdelemről

– a Tanács 2004/68/IB kerethatározata (2003. december 22.) a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről

– a Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált, vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 46 együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről

– a Hágai Program a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének erősítése az Európai Unióban (2004. november)

– az Európai Unió terve az emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére vonatkozó legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról (2005. december)

– a Tanács 1999. október 15-16-án, Tamperében elfogadott következtetései

– Brüsszeli Nyilatkozat az Emberkereskedelem Megelőzéséről és Visszaszorításáról (2002)

– az Európai Bizottság mellett működő Emberkereskedelem Elleni Szakértői Csoport jelentése (2004. december 22.)

– az Európai Parlament állásfoglalása a szexuális kizsákmányolás által veszélyeztetett nők és gyermekek kereskedelmének megakadályozását szolgáló stratégiákról (2004/2216(INI))

– az Európai Parlament 2010. február 10-i állásfoglalása az emberkereskedelem megakadályozásáról (P7_TA-PROV(2010)0018)

– a Magyar Köztársaság Alkotmányának 54. és 55. §-a

– az emberkereskedelem elleni, 2008-2012 közötti nemzeti stratégiáról szóló 1018/2008 (III. 26.) Korm. határozat

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK
transmitting the European framework agreement on harassment and violence at work
a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló európai keretmegállapodásró