Módszertani anyagok, kutatások, jelentések

Az alábbi kutatások és kézikönyvek egyaránt hasznosak az érintetteknek, a szakembereknek és a döntéshozóknak. Az áldozatok, túlélők számára főként önsegítő forrásként, a segítők és döntéshozók számára háttérinformációként és ajánlásokként. A felsorolt képzési anyagok teljes képzési programokat tartalmaznak, melyeket pontosan követve az intézmények saját képzéseket tarthatnak. A képzéseket a NANE Egyesülettől is meg lehet rendelni, ha valaki nem biztos abban, hogy egy képzés megtartásához kellő háttérinformációval vagy gyakorlattal rendelkezik.

Kutatások:

Bíróságok monitorozása a párkapcsolati erőszakkal érintett esetek kezelésében, 2014. A PATENT Egyesület egy éves programjának ismertetése. Részlet a Bevezetőből: “A PATENT Jogvédő Egyesület 2013 októbere és 2014 októbere között a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével Magyarországon elsőként indított olyan programot, amely kifejezetten a párkapcsolati erőszakkal érintett bírósági ügyek tárgyalásainak laikus megfigyelésére irányult. A program nem csak ebben a témakörben, hanem egyébként is egyedülálló, úttörő jellegű, mert hazánkban semmilyen szisztematikus, közérthető ellenőrzése nem létezik a harmadik hatalmi ág tényleges, mindennapi, nyilvánosság előtt zajló tevékenységének. Nem véletlen, hogy a bíróságfigyelés éppen a családon belüli erőszak és a partnerbántalmazási ügyek kapcsán indult el és valósult meg. A „court watch” hagyománya a nők elleni erőszak emberségesebb bírósági kezelésének elősegítését célozta a nyilvánosság erejével. Ennek egyik amerikai megvalósulása programunk inspirálója a WATCH projekt (Women At The Court House, nők a bíróságon). A párkapcsolati erőszak olyan témakör, amelynek kezelésére a jogalkalmazók rendszerint kevéssé felkészültek, itt az egyik legjellemzőbb az előítéletek, a bagatellizálás, az áldozathibáztatás érvényesülése.

KERET-Koalíció: Nők mint erőszak áldozatai a médiában – álláspontok és esettanulmányok. 2011. MONA Alapítvány, Budapest. A 2010-ben női jogi és emberi jogi jogvédő szervezetek együttműködésében alakult, a szexuális erőszak áldozatai számára segítséget nyújtó KERET Koalíció („Koalíció a szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért”) összefoglalója a nők elleni erőszak média-megjelenítéséről szóló kerekasztal beszélgetésről és egy eset médiamegjelenítésének elemzése.

Idős nők partner általi bántalmazása — Nemzeti jelentés, Magyarország. 2010. december. Tóth Olga – Róbert Katalin. Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet.

Eltérő rendszerek, hasonló eredmények? A regisztrált nemi erőszak esetek attríciójának nyomon követése tizenegy országban Összefoglaló jelentés: Magyarország. Spronz, J.; Wirth, J.; Lovett, J. & Kelly, L. (2009. május). Az attríció az a folyamat, melynek során a regisztrált erőszakos közösülés esetek többsége kiesik az  igazságszolgáltatás rendszeréből még mielőtt a bíróságot elérné. E tárgyban ez az első kutatás Magyarországon, mely egyike azon európai országoknak, ahol a bejelentett nemi erőszak esetek száma a legkevesebb: 2006-ban 2.1 eset jutott 100,000 lakosra. Ez az arány jelentősen alacsonyabb, mint Belgiumban vagy a Cseh Köztársaságban, két hasonló lélekszámú országban. Svédországban, melynek lakossága szintén hasonló méretű, a bejelentési ráta ugyanabban az évben 46.5 volt 100,000 lakosonként, vagyis 23-szorosa a magyar adatnak. Emellett, Magyarország bejelentési rátája 50%-kal esett vissza 1997. óta évi 430-ról 215-re 2007-re (lásd 1. sz. ábra), ami aggodalomra ad okot. Ez a csökkenés a nyomozó hatóság szakértelmének és speciális képzése hiányának, az áldozatot támogató szakszolgálatok csekély számának, valamint a széles körben elterjedt előítéletek jelenlétének tulajdonítható, melyekről a szexuális bűncselekmények miatt feljelentést tevő nők számoltak be (Amnesty International, 2007).

Meg nem hallott segélykiáltások — Az Amnesty International, 2007. Az AI jelentése Magyarországról a nők ellen a családon belül elkövetett nemi erőszakról.

Családon belüli erőszak és bűnelkövetés – empirikus kutatás 2005. MONA Alapítvány. A kutatás azt vizsgálta, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben életellenes bűncselekmény elkövetése miatt fogva tartott nők és férfiak reprezentatív csoportjában milyen mértékben fordult elő a családon belüli erőszak jelensége, ez a jelenség hogyan függött össze a fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekkel, illetve mely területeken mutatkoztak meg hiányosságok az elítéltek előtörténetében fellelhető családon belüli erőszak megelőzésében és kezelésében.

Tóth Olga: Erőszak a családban. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok, 12. 1999. A kutatás az első és sokáig egyetlen országos reprezentatív mintán végzett magyar felmérés a családon belüli erőszak előfordulási formáiról és gyakoriságáról.

Kézikönyvek, módszertani anyagok:

A B-SIDE-PROJEKT: AZ OTTHONI DOMINÓHATÁS MEGÁLLÍTÁSA — FELÉPÜLÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAK TANÚJÁVÁ VÁLT GYERMEKEK SZÁMÁRA — JÓ GYAKORLATOK ÉS IRÁNYELVEK (2015) A kiadvány bemutatja a párkapcsolati erőszak által érintett gyerekek segítéséhez alkalmazható módszereket, és kifejti ezek fontosságát. Részletesen bemutatjuk, hogy a párkapcsolati erőszak megtapasztalása nemcsak az anyát és a gyermeket veszélyezteti mint önálló egyéneket, hanem befolyásolja a közöttük lévő érzelmi kapcsolatot is. Bemutatjuk, hogyan kezelik ezt a jelenséget három európai ország (Olaszország, Spanyolország és Magyarország) nőjogi szervezetei, akik a szabályozások, a törvényi háttér és a szolgáltatások különbségei ellenére mind sikeresen járulnak hozzá az anya-gyerek kapcsolat újjáépítéséhez a párkapcsolati erőszak után. Meglátásainkat és ajánlásainkat összefoglaltuk azok számára, akik ilyen helyzetekkel találkoznak.

Szexuális erőszak — információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek. Horváth É. KERET Koalíció, Budapest, 2016. A kiadvány elsősorban gyakorlati tájékoztatással szolgál szexuális erőszak áldozatainak és segítőiknek. Témák: legfontosabb teendők szexuális erőszak elszenvedése esetén, tények-tévhitek, egészségügyi és jogi információk, tájékoztató a feljelentésről, érzelmi következmények és kezelésük, a biztonság kérdései.  

Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataivalfoglalkozó szakemberek számára. Betlen A., Pap E. KERET Koalíció, Budapest, 2012. A KERET Koalíciót („Koalíció a Szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért”) 2010-ben az alábbi magyarországi civil jogvédő szervezetek alapították: Amnesty International Magyarország, MONA Alapítvány, NANE Egyesület, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, PATENT Egyesület. A résztvevő szervezetek mindegyike évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés, illetve az áldozatok segítése terén. A KERET Koalíció céljaiközé tartozik az áldozatok és támogatóik számára közvetlen segítségnyújtás, valamint a hazai jogszabályi és intézményi környezet javításának és a szakemberek egységes, szakszerű és hatékony fellépésének segítése. Ez az útmutató olyan szakembereknek szól, akik munkájuk során találkozhatnak szexuáliserőszak-áldozatokkal. A megismert esetek száma nem a cselekmények számától függ (ezért a hivatalos statisztikák semmilyen hiteles információval nem szolgálnak az esetek valós számáról), hanem attól, hogy hány áldozat mer vagy tud segítséget kérni, feljelentést tenni, jogorvoslatért folyamodni. Ez pedig attól függ, hogy számíthatnak-e az áldozatok az ellátó rendszer és az igazsáEzt igyekszik elősegíteni a kiadvány.

Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésre. Kuszing G., Spronz J., Wirth J.  NANE Egyesület – Patent Egyesület, Budapest, 2012. A Módszertani útmutató az áldozatokkal foglalkozó női jogi civil szervezetek, és kormányzati hatósági és nem hatósági, valamint a civil szektorban szolgáltatóként tevékenykedô intézmények szakembereinek közös ajánlásait tartalmazza a párkapcsolati erőszak áldazaival és elkövetőivel való foglalkozáshoz a nemzetközi jó gyakorlatok és ajánlások alapján. Az Útmutató általános, minden szakember számára megszívlelendő, valamint szakmaspecifikus ajánlásokat is tartalmaz. A megszólított szakmai csoportok: ügyészek, bírók, rendőrök, pszichológusok és igazságügyi pszichológus szakértők, egészségügyi dolgozók, a szülői felügyeleti joggal, gyerekelhelyezéssel és kapcsolattartással bármilyen minőségben foglalkozó szakemberek (így jogászok, gyermekvédelemi szakemberek, gyámhatósági munkatársak, igazságügyi pszichológusok), valamint a szociális ellátórendszerben dolgozó szakemberek. A Módszertani útmutató segítségével a szakember megfelelő részletességű információt gyűjthet az erőszakról, értelmezheti az ellentmondásos viselkedéseket, megtervezheti az áldozatok biztonságát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a partnerkapcsolati erőszaknak nevezett emberi jogi jogsértés elkövetőjét felelősségre vonják. A kézikönyv függeléke az ellátáshoz konkrét eszközöket (kockázatfelméréshez, biztonságtervezéshez szükséges kérdőívek, testtérképek, nyilatkozatminták, stb.) nyújt.

Miért Marad? – Kézikönyv a családon belüli erőszakról elsősorban szakmai csoportoknak, illetve minden érdeklődőnek. NANE Egyesület, Budapest, 2015. A kézikönyv bemutatja párkapcsolati erőszak jellemzőit, felkészíti a szakembert és általában az érdeklődőket arra, hogy a bántalmazó attitűdüt minél korábbi fázisában észrevegyék, eszközöket kínál a bántalmazott megfelelő meghallgatásához, megértéséhez, és hatékony segítéséhez. 

Rendszerbe zárva: Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nök és gyerekek elleni férfieröszak jelenségét ma Magyarországon? (Szerk: Wirth Judit) NANE-Patent, Budapest, 2009. A kötet esettanulmányokon, felméréseken és kutatásokon keresztül bizonyítja, hogy a magyar igazságügyi rendszer különféle intézményeiben szexista, elkövető-barát attitűdök uralkodnak, ami rendkívüli mértékben megnehezíti az áldozatoknak ha meg akarják védeni magukat és gyermekeiket a további bántalmazástól.

A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása. Spronz J., Wirth J. NANE Egyesület-Patent Egyesület. Budapest, 2006. A füzet az integrált ügyfélellátási program — pszichológiai, szociális és jogi segítségnyújtás egy ellátás keretében — eseteiből mutat be válogatást és szakmai ajánlásokat tartalmaz a szakemberek számára. Rávilágít egyben arra, hogy az intézményrendszer a bántalmazottak védelme helyett nem csupán magára hagyja az áldozatokat a bántalmazóval szemben, hanem maga is hozzájárul az elkövető megerősítéséhez és az áldozat gyengítéséhez.

El az erőszaktól! A női menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardjai. NANE Egyesület–WAVE Network, Bécs, 2004. Nemzetközi szakembercsoport által kifejlesztett kézikönyv, mely lépésről lépésre mutatja be a bántalmazottak védelmét szolgáló menhelyekkel szemben támasztott minőségi követelményeket, és azt, hogy ezeknek hogyan lehet megfelelni. Jelenleg Magyarországon nincs olyan intézmény, mely megfelelne e követelményrendszernek, így a kéziköny hasznos eszköze lehet a minőségfejlesztésnek az intézmények számára, illetve új intézmény tervezése esetén kiinduópontként is szolgálhat.

Erő a változáshoz – Hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek? NANE Egyesület, Associazione Artemisia, AMCV, Tarttu Autonóm Nőmenhely, Women’s Aid Federation of England, Budapest, 2009. A kézikönyv két, egyenként 14 alkalmas önsegítő-önismereti csoport-tanfolyam anyagát tartalmazza, megadva a csoportalakítás általános szabályait, valamint a facilitált, illetve önszerveződő csoportokra vonatkozó ajánlásokat és módszertant is. Bántalmazottaknak csoportot szervező szakemberek és sorstárs-csoport szervezését tervező laikus olvasók számára is hasznos kézikönyv, melynek segítségével mindne további nélkül megkezdhető a csoport szervezése. 

PRO TRAIN Képzési program: a vegyes szakmai tréningek és az egészségügyi dolgozóknak nyújtott képzések fejlesztése Európában – Az erőszak-megelőzés jó gyakorlatának megteremtése. S.I.G.N.A.L. e.V., – NANE Egyesület – INSTITUT DE L’HUMANITAIRE– Associazione GOAP – Közép-bohémiai régió Mentıorvosi Szolgálata – Osztrák Női Menedékház-hálózat/WAVE – Gesine–Frauen helfen Frauen e.V. – Helsinki Egyetem – Osnabrücki Egyetem. Budapest-Osnabrück, 2009. Képzési kéziköny a családon belüli erőszakról szóló hatékony oktatáshoz különféle szakmai csoportok számára.  

Jog, jogvédelem, ellátás – Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon a prostitúció és szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem leküzdése és az áldozatok segítése érdekében. MONA Alapítvány, Budapest, 2010. Módszertani és jogszabályi ajánlások jogalkotók és jogalkalmazók, valamint az ellátórendszer intézményei számára a prostitúció és a szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelem áldozatainak hatékony segítéséhez, és a szexuális kizsákmányolás megelőzéséhez, leküzdéséhez.

Állj mellette! –“Back up the children” — A traumatizált gyermekek támogatásának alapjai. 2011. Szakmai anyag (oktatófilm és kézikönyv) olyan szakemberek számára, akik gyermekekkel (is) foglalkoznak. A kézikönyv és az oktatófimhasznos bárkinek, aki traumatizált személyekkel gyermekkel foglalkozik, és kifejezetten ajánlott a traumatizált gyermekekkel való foglalkozáshoz.

Beszélj velem! — Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen1. rész: Alapvető információk, javaslatok és ajánlások szakemberek számára. 2008. Képzési segédletek párkapcsolati erőszak megelőzésére és az erőszak áldozatainak támogatására: Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi munkaanyag pedagógusoknak, ifjúságsegítőknek, fiatalokkal foglalkozó intézményeknek. A gyermeki jogok és a gyermekvédelmi intézkedések ellenére sok gyermek él át erőszakot a családban: egyenesen a gyermek ellen irányuló erőszakot és a szülők közötti erőszakot egyaránt. Az iskolás korú gyermekek kb. 10-30%-a szembesül a szülők kapcsolatában erőszakkal. Nők esetében az emberi jogok megsértésének leggyakoribb formája világszerte a párkapcsolati erőszak, ezekben a kapcsolatokban a gyermek óhatatlanul szintén az anyja ellen elkövetett erőszak áldozatává válik. Ez a munkaanyag a 6-12 éves korú gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó pedagógusoknak és ifjúságsegítőknek nyújt információkat és módszereket a kérdéskör iskolai projektnapok ill. klubok, táborok, egyéb ifjúsági csoportfoglalkozások keretében történő felgolgozásához.

Beszélj velem! — Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen2. rész: Tanári segédanyag: Foglalkozás-modulok. 2008. Képzési segédletek párkapcsolati erőszak megelőzésére és az erőszak áldozatainak támogatására: Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi munkaanyag pedagógusoknak, ifjúságsegítőknek, fiatalokkal foglalkozó intézményeknek. A gyermeki jogok és a gyermekvédelmi intézkedések ellenére sok gyermek él át erőszakot a családban: egyenesen a gyermek ellen irányuló erőszakot és a szülők közötti erőszakot egyaránt. Az iskolás korú gyermekek kb. 10-30%-a szembesül a szülők kapcsolatában erőszakkal. Nők esetében az emberi jogok megsértésének leggyakoribb formája világszerte a párkapcsolati erőszak, ezekben a kapcsolatokban a gyermek óhatatlanul szintén az anyja ellen elkövetett erőszak áldozatává válik. Ez a munkaanyag a 6-12 éves korú gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó pedagógusoknak és ifjúságsegítőknek nyújt információkat és módszereket a kérdéskör iskolai projektnapok ill. klubok, táborok, egyéb ifjúsági csoportfoglalkozások keretében történő felgolgozásához.

Join the Net! projekt, Európai Trauma Hálózat: Információs és képzési anyagok a poszt-traumás stressz felismeréséről és megfelelő kezeléséről a (gyerek- vagy felnőttkori) bántalmazás áldozatainak minél hatékonyabb segítése céljából. 2007. A projektben 22 ország szakemberei vettek részt, hogy összeállítsák a traumatizált áldozatok segítéséhez szükséges legfontosabb alapinformációk csomagját, melyet bármely országban használhatnak a szakemberek és maguk az érintettek. A projektből kialakult Európai Trauma Hálózat tagjai szeretnék serkenteni az együttműködést a pszichiátria, az általános orvoslás, a szociális segítés és a rendőrség szakembereivel és a speciálisan nemi alapú erőszakkal foglalkozó szakemberekkel.


Jelentések

Az ENSZ Női jogi Bizottsága (CEDAW) számára készített árnyékjelentéseink (2002: magyarul és angolul; 2007: magyarul (kivonat) és angolul; 2013: magyarul és angolul), melyekben összefoglaljuk a nők magyarországi helyzetét. E civil jelentéseket a négyévente esedékes kormányzati jelentésekkel együtt olvassa a Bizottság, és így teljesebb kép alapján tudja megfogalmazni ajánlásait a tagállam számára. A CEDAW Bizottság előtti beszámolást Magyarországnak a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló ENSZ egyezményhez való csatlakozása alapozza meg, melyet Magyarországon az 1982. évi. 10. tvr. hirdetett ki. Az Európai Roma Jogi Központ a CEDAW Bizottság számára a 2007-ben speciális rövidített jelentést nyújtott be a roma nők helyzetéről

Dokumentumok


Kiadványok és források

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület