Európai Unió

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság a gyermekek szexulális kizsákmányolása ellen (2009, magyarul)

Az Európai Bizottság 2010-2015.-re szóló nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiájának 4. pontja foglalkozik a nők elleni erőszakkal, és a tervek között felsorolja, hogy a Bizottság az egész EU-ra kiterjedő, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet célzó stratégiát fog elfogadni. (2010, magyarul)

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló európai keretmegállapodás elfogadásáról (2007, magyarul). A keretmegállapodást a szociális partnerek kötötték.


Európai Parlament

Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (magyarul)

Az Európai Parlament 2010. február 10-i állásfoglalása a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2009 (2009/2101(INI))

Eurobarométer a nők elleni családon belüli erőszakról (2010): az Európai Bizottság felmérése (angolul)

Az Európai Parlament felkérése az Európai Bizottság felé, hogy 2010-2015 között jelöljön ki egy évet, mely a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai éve lesz (Az Európai Parlament 2010. szeptember 9-i nyilatkozata a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai évének létrehozásáról, magyarul)

Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a nőkről és a vállalkozásvezetésről: az Európai Parlament szorgalmazza a vállakozásvezetésben a női kvóta bevezetését.

Az Európai Alapjogi Ügynökségben működő Alapjogi Tanácsadó Testület (FRP Advisory Panel) által összeállított háttéranyag az Európai Parlament Állampolgári jogok, bel- és igazságügyi Bizottsága számára, mely aból az alkalomból készült, hogy a Bizottság áttekinthesse az alapvető szabadságjogoknak a tagállamokban történő megvalósulását 2013-2014-ben. (angolul)


Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsának a spanyol elnökség tartott tanácskozása (magyarul) és annak A nők elleni erőszak felszámolása az Európai Unióban c. következtetései (Council conclusions on the Eradication of Violence Against Women in the European Union, 2010, angolul)

Az Európai Unió minisztereinek végkövetkeztetései a nők elleni erőszak felszámolására és áldozatainak segítésére teendő nemzeti intézkedéskedésekről a jogalkalmazás terén (Council conclusions on improving prevention to tackle violence against women and care to its victims within the scope of law enforcement, 2010, angolul)


A prostitúcióról és emberkereskedelemről, mint a nők elleni erőszak egyik formájáról szóló nemzetközi dokumentumok, és az azok átültetéséből származó magyar jogszabályok:

– az ENSZ A nőkkel szembeni diszkrimináció valamennyi formájának felszámolásáról szóló (CEDAW) egyezmény, illetve ennek kihirdetéséről szóló 1982. évi 10. tvr. 6. cikk

– az ENSZ CEDAW Bizottságának a Magyar Köztársaság IV-V. összevont Kormányzati Jelentéséhez fűzött 23. számú megállapítása és 24. számú Ajánlása (2002), valamint a VI. Kormányzati Jelentéséhez fűzött 23. számú Ajánlása (2007)

– az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének, illetve az ennek kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény

– az ENSZ Emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában létrejött Egyezmény, illetve az ennek kihirdetéséről szóló 1955. évi 34. törvényerejű rendelet

– az ENSZ Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Egyezmény (Palermói Egyezmény), valamint az ennek kihirdetéséről szóló 2006. évi CI. törvény

– az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 1. cikke (Kötelezettségek az emberi jogok tiszteletben tartására), 3. cikke (Kínzás tilalma), 4. cikke (Rabszolgaság és kényszermunka tilalma)

– az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 7. és 8. cikke

– a Nők IV. (Pekingi) Világkonferenciájának Cselekvési Programja és Zárónyilatkozata (1995)

– a Palermói Egyezménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelmének megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve (a továbbiakban: Palermói Jegyzőkönyv), valamint a kihirdetéséről szóló 2006. évi CII. törvény

– az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 5. számú Ajánlása (2002)

– az Európa Tanács egyezménye az emberkereskedelem ellen (2005. május 3.), melynek aláírására Magyarország részéről 2007. október 10-én került sor

– a Tanács 2002/629/IB kerethatározata (2002. július 19.) az emberkereskedelem elleni küzdelemről

– a Tanács 2004/68/IB kerethatározata (2003. december 22.) a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről

– a Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált, vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 46 együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről

– a Hágai Program a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének erősítése az Európai Unióban (2004. november)

– az Európai Unió terve az emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére vonatkozó legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról (2005. december)

– a Tanács 1999. október 15-16-án, Tamperében elfogadott következtetései

– Brüsszeli Nyilatkozat az Emberkereskedelem Megelőzéséről és Visszaszorításáról (2002)

– az Európai Bizottság mellett működő Emberkereskedelem Elleni Szakértői Csoport jelentése (2004. december 22.)

– az Európai Parlament állásfoglalása a szexuális kizsákmányolás által veszélyeztetett nők és gyermekek kereskedelmének megakadályozását szolgáló stratégiákról (2004/2216(INI))

– az Európai Parlament 2010. február 10-i állásfoglalása az emberkereskedelem megakadályozásáról (P7_TA-PROV(2010)0018)

– a Magyar Köztársaság Alkotmányának 54. és 55. §-a

– az emberkereskedelem elleni, 2008-2012 közötti nemzeti stratégiáról szóló 1018/2008 (III. 26.) Korm. határozat

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület