Idősebb nők elleni párkapcsolati erőszak

Az IpVOW (Intimate Partner Violence Against Oder Women) elnevezésű nemzetközi kutatási projekt eredményei (útmutatók, kézikönyvek, tréning-anyagok, kitatási jelentések)

Háttérinformáció:

Az idős nők ellen el­kö­ve­tett part­ner ál­ta­li bán­tal­ma­zás egy je­len­tős tár­sa­dal­mi prob­lé­ma, amely a jö­vő­ben nö­ve­ked­het, ahogy a tár­sa­da­lom öreg­szik. Amíg ma már vi­szony­lag sok szó esik a fi­a­tal nők és lá­nyok kö­ré­ben el­szen­ve­dett part­ner­kap­cso­la­ti erő­szak ke­ze­lé­sé­ről, addig a ku­ta­tá­sunk rá­mu­ta­tott, hogy ezek az ese­tek gyak­ran sú­lyos­bod­nak az élet­kor elő­re­ha­lad­tá­val olyan fak­to­rok miatt, mint pél­dá­ul a nyug­díj­ba vo­nu­lás, a kró­ni­kus be­teg­sé­gek je­len­lé­te, vagy a gon­do­zás miatt lét­re­jö­vő füg­gő­sé­gi vi­szony.

Eze­ket a je­len­sé­ge­ket gyak­ran nem ve­szik észre vagy nem értik meg azok a bűn­ül­dö­zé­si szer­vek, vagy szo­ci­á­lis in­téz­mé­nyek, ame­lyek elő­ször ta­lál­koz­nak a prob­lé­má­val. Gya­ko­ri ez akkor, mikor a bán­tal­ma­zó ma­ga­tar­tá­sá­ra nem a fi­zi­kai vagy sze­xu­á­lis bán­tal­ma­zás a jel­lem­ző, hanem a sze­mé­lyes sza­bad­ság kor­lá­to­zá­sa, pénz­ügyi ki­zsák­má­nyo­lás vagy el­ha­nya­go­lás, ami sok­kal ke­ve­sebb­szer je­le­nik meg a val­lo­má­sok­ban, je­len­té­sek­ben. Eze­ken kívül az ál­do­za­tok és el­kö­ve­tők rossz egész­ség­ügyi ál­la­po­ta és se­bez­he­tő­sé­ge kü­lön­le­ges ki­hí­vást je­len­te­nek a be­avat­ko­zó in­téz­mé­nyek szá­má­ra. 

© 2010–2020 NANE Egyesület, Patent Egyesület